Banner for disse sidene


SØKELYS PÅ TEKSTJUSTERING

Justering av typografisk tekst

Av Torbjørn Eng

Det er en krevende typografisk oppgave å formgi tekst med rett venstre- og høyrekant – såkalt justert sats. Fagkunnskap om typografi og leselighet kommer godt med, når de mange hensyn skal veies mot hverandre og resultatet vurderes med et kritisk øye.

– Hva er det ideelle ordmellomrommets størrelse, og hvor mye skal det kunne variere (slik det må i justert sats)?
– Hvilke orddelinger er akseptable, og hvordan bør avveiningen være mellom orddelinger og et akseptabelt ordmellomrom?
– Skal man ta i bruk de nye mulighetene for justering av tekst som de to ledende grafiske programmene gir oss, ved også å variere tegnavstander og tegnbredder?

Når teksten er så lang at den går fra én side til den neste (eller fra én spalte til den neste) og den brytes opp av avsnitt og mellomtitler o.l., blir det ytterligere utfordringer med å forme teksten på en funksjonell og estetisk god måte, og justeringen blir et redskap for å få dette til.

En viktig motivasjon for å skrive inngående om disse og andre momenter i forbindelse med justering av typografisk tekst, er å advare mot noen av de nye mulighetene som programmene Adobe InDesign og QuarkXPress har til tekstjustering.

Mange designere og typografer aksepterer nå ukritisk å vekselvis øke og minske tegnmellomrommene (eksemplet øverst til høyre) og å øke og minske tegnbreddene (eksemplet nederst til høyre) i formgivingen av justert sats. Denne praksisen resulterer i dårligere satskvalitet. Det blir i større eller mindre grad påfallende ujevnheter i satsbildet.

Det er viktig å øke bevisstheten omkring det viktige typografiske arbeidsfeltet som tekstjustering er, og som er for lite problematisert i mye av faglitteraturen. Tekstjustering er mikrotypografi, som ofte får mindre oppmerksomhet enn den mer iøynefallende layouten. Men når teksten leses, er den av stor betydning.

Disse artiklene retter søkelys på noen aspekter ved tekstjusteringen, og viser eksempler til kritisk bedømmelse.

Bruken av varierende tegnavstander og tegnbredder i tekstjusteringen

Prinsipper for ordmellomrom

Innstilling av ordmellomrommene ved tekstjustering

Finpussing av tekstjusteringen

Robert Bringhurst, Ari Rafaeli, Olav Martin Kvern, The Thanh Han: ulike vurderinger av bruken av varierende tegnbredder og tegnmellomrom i tekstjusteringen

InDesign, hz-programmet og Gutenbergs hemmelighet

Varierende tegnavstander (letterspacing) er ikke god typografi! Fra Oslo Nå, utgitt av Oslo kommune, nr. 1 2006. Se stor versjon her.

Varierende tegnbredder (glyph scaling) er ikke god typografi! I dette eksemplet har én linje reduserte tegnbredder, og en annen økte tegnbredder. Fra Elektrofil,utgitt av Expert ASA, nr. 3, 2006. Se stor versjon her.

English summary

The setting of justified text is a complex task. The motivation for these articles are to warn against the options in QuarkXPress and Adobe InDesign to letterspace text and scale glyphs, becaus they degrade the letters, words and lines, and may disturb the reader. One article questiones that InDesign’s glyph scaling is based on Gutenbergs typography in the 42-line Bible and Hermann Zapf’s hz-program. Other articles inform about the traditional principles for defining the best word space, how the settings of XPress and InDesign should be, and how to fine-tune the justification.

Tilbake til hovedsiden

Publisert første gang 2007-01-02.

Sist oppdatert 2008-03-02.