TYPOGRAFI  I NORGE
ønsker å kaste lys over norsk grafisk historie. I tillegg vil det legges ut materiale av interesse for dyrkere av skrift og typografi.

IN ENGLISH
These pages are dedicated to exploring Norwegian printing history, as well as typefaces and typography in general. Most articles have an English summary at the end.

ANSVARLIG
Typograf
Torbjørn Eng. Kommentarer til disse sidene tas imot med takk!

TYPOGRAFI I NORGE
Anno 2000–

Kilder til norsk grafisk historie

Da jugendstilen kom til norsk typografi

Paa Bogtrykkerfagets Omraade foregaar der for Tiden en Gjæring. Meningerne om, hvad der er smukt og hvad der er hæsligt, har aldrig før været mere divergerende end nu. Hvad den ene finder smukt, maaske ubetinget smukt, finder en anden maaske ligefrem hæsligt.

Av Hermann Scheibler

I æsthetisk Henseende var nemlig Bogtrykkerkunsten i det 18de og 19de aarhundrede kommet i Forfald, og alle var enige om, at noget maatte der gjøres for igjen at hæve dette Kunsthaandværk til sine tidligere naaede Høider. Men om Maaden, hvorpaa dette skal ske, hersker der endnu forskjellige Meninger. Enkelte Bogtrykkere kopierer simpelthen de gamle Mesterværker paa Bogtrykkerkunstens Omraade, og ser deri Kilden til en Forbedring; andre holder på nye Type- og Ornamentformer, hvad Typer angaar nærmest efter amerikanske Forbilleder, og hvad Ornamenter angaar, nærmest efter japanesisk Smag. Hidtil havde man forsøgt sig i alle mulige Stilarter: Renaissance, Gothik, Rococco osv. Den moderne Stil maa nærmest betegnes som stilløs; men – denne er original og indebærer maaske Spiren til en ny Stil.


Første side i artikkelen. Ornamentet har med sine naturformer et typisk jugendpreg. (Illustrasjonen viser ikke hele sideformatet.)

Den nu paagaaende Gjæring har dog sin væsentligste aarsag deri, at man ønsker at tilføre de grafiske Fag mere Kunstfærdighed og mere solid og haandværksmæssigt Arbeide, istedetfor det, som hidtil i alt væsentligt har været Tilfældet, nemlig ret og slet Fabrikation. Den fabrikmæssige Produktion har været den fremherskende i alle Industrigrene i den sidste Halvdel af forrige Aarhundrede, og denne har medført en Tilsidesættelse af den haandværksmæssige og kunstfærdige Uddannelse. Efter at Almenhedens Behov for alleslags Industriprodukter gjennem mangehaande Opfindelser var bleven tilfredsstillet med Hensyn til Gjenstandenes Art, er nu i den seneste Tid Fordringerne til disses Kvalitet og Udstyr mere og mere traadt i Forgrunden.

Den nye Smagsretning og Stil bunder altsaa i det store og hele taget i en sundere Opfatning af Haandværkets mulige udvikling i kunstnerisk Retning. Man har f. Eks. i vor egen Branche forsøgt at begrænse sig mere ved ikke at forsøge sig paa Ting, som ifølge Sagens Natur aldrig kan blive andet end Dilletanteri. Allerede i Erkjendelsen af dette ligger der et stort Fremskridt.

Man maa dog ikke derfor svæve i den skjæbnesvangre Vildfarelse, at den nu moderne Smagsretning, hvad dens ornamentale Side betræffer, er det æsthetiske Alfa og Omega og det endelige og forløsende Ord. Med denne Stilretning – forsaavidt man i det hele taget kan kalde det Stil – vil det vistnok gaa som med de tidligere: Den vil blive underkastet de skiftende Synsmaaders Indflydelse, og maaske om ikke mange Aar vil man se tilbage paa denne for Tiden – i Enkeltes Øine ialfald – alene saliggjørende Stilretning med ligesaameget Overlegenhed som paa de nu tilbakelagte Stilretninger.

Den nye Stilretning har ingen Tradition, og den emanciperer sig fuldstændig fra de klassiske Stilarter. Den har sit karakteristiske Kjendemærke i markante, groteske og snørklede Former, som til en Begyndelse gjorde et ganske fremmed Indtryk på Beskueren.

Illustrasjon fra Scheiblers artikkel. Billedteksten var: «Moderne Utdstyr med Excentriske Overskrifter, Forsiringer og Sidetal.»

Karakteristisk for den nye Stilretning, saaledes som den kommer til Udtryk i Bogtrykkerfaget, er de retvinklede ydre Former. Alt skal tvinges ind i en stiv, retvinklet Form. Eiendommelig er ogsaa Forkjærligheden for gothiske Typeformer, tiltrods for at vor realistiske Tidsalder ikke synes at have nogen Sympathi for disse. Anvendelsen af gothiske Typeformer hører iallefald ikke hjemme i merkantile Tryksager. Den bør indskrænke sig til dertil skikkede literære Arbeider, hvor Gothiken staar i Slægtskabsforhold med Indholdet. Den gothiske Skrift staar imidlertid i noget Slægtskabsforhold til de ovenfor nævnte moderne snørklede Ornamenter, og derfor maa nu denne gamle ærværdige Munkeskrift gjøre en Slags Lakeitjeneste.

Den stilretning eller rettere den Mode, som herskede i Bogtrykkerfaget i det foregaaende Decennium, var den saakaldte «frie Retning», og dens stilistiske Fordringer gik omtrent i stik modsat Retning, af hvad der forlanges nu. Var det tidligere en rosværdig Ting, saameget som mulig at undgaa de retvinklede Former, saa er det nu bleven til en æsthetisk Fordring. Den retvinklede Form i den nye Smagsretning er dog af praktiske Hensyn at foretrække, da den langt bedre stemmer med det typografiske Materiels Art og Natur. Man synes ogsaa heldigvis at være enig om, at de tidligere flade og kraftløse Skrifter og Ornamenter bør erstattes med kraftfuldere Former, ligesom mere Enkelthed og Ro i Arrangementet tilstræbes. Haand i Haand med disse Bestræbelser gaar ogsaa Arbeidet for Anvendelsen af kraftigere Farver i Modsætning til de tidligere matte Farver.

ENGLISH SUMMARY
The prominent Norwegian printer and trade commentator Hermann Scheibler of W. C. Fabritius & Sønner A/S in Oslo (then Kristiania) discussed in this article of 1903 or 1904 the new esthetique style - the «jugend» or «art nouveau» - in printing. He did not give a name to the style, as he was so new to it. He was still uncertain whether it was a style at all. He noted its characteristic ornaments, its strong colours and its preference for blackletter typeforms, and he acknowledged that it had no connection with the historic styles (renaissance etc.) or the former «free movement» in printing of the end of the 19th century.

Publisert første gang 2008-08-09.
Sist oppdatert 2009-01-17.

Til samlesida om kilder til norsk grafisk historie

Til hovedsida

 

Denne teksten viser hvordan en norsk boktrykker og fagskribent vurderte jugendstilen i boktrykkerfaget, på et tidspunkt da stilen fortsatt var temmelig fersk. Artikkelforfatteren navngir ikke stilen – som jugend eller art nouveau – kanskje ble disse betegnelsene etablert først seinere. Ja, han er ikke sikker på om det er en stil i det hele tatt. Han beskriver den nye smaksretningens snirklede ornamenter, dens kraftige farver og forkjærlighet for gotisk skrift. Han forklarer hvordan den brøt med de historiske stilartene og den såkalte «frie retning» i tiåret forut (1890-tallet). Han så at den nye stilen i stor grad var en reaksjon på det etter hvert industrielle preg på boktrykket. – Hermann Scheibler var en betydelig praktisk og teoretisk fagmann i det norske boktrykkermiljøet. Ingen hadde som ham overblikket over boktrykkhistorien. – Teksten er et utdrag fra artikkelen «Nogle bemærkninger om det typografiske udstyr» i «Om udstyret af Illustrerede kataloger etc.», utgitt av W. C. Fabritius & Sønner A/S i Kristiania 1903 eller 1904. Illustrasjonen over viser omslaget, som er i flott jugendstil. Boka er satt med skriften «Romersk antiqua».
HISTORIE
Jakob Rask Arnesen er gått bort
Wergeland, boktrykkerne og bøkene
Munthes Draumkvæde (1904)
Typografiforfatteren Edv. B. Devold
Skriftskjæreren John H. Budalsplads
Funksjonalisten Arthur Nelson
Den nye typografien i Norge
Den ukjente Fabritius-skriften
Skrifttegneren Gerhard Munthe
Kilder til norsk grafisk historie

SKRIFT
Oslofonten på skilt og fortau
Frisianus: digital norsk gotisk skrift
Skrifter for norsk
En norsk skrifttype-kronologi
Skriftgalleri

TYPOGRAFI
Kritisk lys på Adobes glyph scaling
Justering av typografisk tekst
Ordmellomrom i typografien
Bilnummerskilt med problemer
Sitattegn i typografien
Det glemte forklaringstegnet

EKSTERNE LENKER
Typografi.no
obs!m.fl.&m.m.m.
Korrekturavdelingen
Typographer
Typophile
Microsoft Typography
Adobe Type
ATypI
Typographica
Creativepro
Letterexchange
Christopher Haanes
Prepressure
Luths FontFredag
NBBS
Luc Devroye
Typography.com (H&FJ)
Typefoundry blog
Fontbureau