Toggle Menu

Typograf Christopher Daniel Grøndahls utgivelse fra 1851

Syljufløiten: tidlig norsk arbeiderdikting

Diktsamlingen Syljufløiten (seljefløyten i moderne språkdrakt) ble gitt ut i 1851. Forfatteren er «en Arbeider», som vi vet var typografen Christopher Daniel Grøndahl. Han var en ledende kraft i en tidlig organisering blant boktrykkersvennene i Christiania – Bogtrykkerforeningen af 1849.

Av Niels Edvard Killi, gjesteskribent

I tillegg til at Syljufløiten er et uttrykk for en poetisk, skrivefør arbeiders tanker, inneholder den også politiske synspunkter som kaster lys over tidens meningsforskjeller i arbeiderklassen. Dette var nemlig den perioden da Marcus Thranes radikale arbeiderforeninger spilte en stor rolle i Norges politiske liv.

«Indbydelse til Subscription paa ‘Syljufløiten’ eller Sang og Digt, af en Arbeider» lyder overskriften i en annonse i Morgenbladet 7. mars 1851. Annonsen er datert 18. januar, så hvorfor det tok så lang tid å få den inn i bladet kan vi bare spekulere over.

I annonsen skriver forfatteren at det planlegges et hefte «Hver Vaar, før Syljuen sprætter» og trykkingen vil begynne når antall abonnenter er stort nok til at utgiveren ikke går med tap. Prisen for ett hefte var 18 skilling med noter og 12 skilling uten. Størrelsen på heftet skal være to ark i størrelse oktav (ca. A5 i moderne mål).

Liste for å tegne abonnenter var lagt ut i de fleste boglader i Christiania. «Postmestere, Postaabnere og Skoleholdere anmodes om at tage sig af Sagen.» Listene med abonnenter skal sendes inn til «Bogtrykkerforeningen i Christiania», Rådhusgaten 6.

Syljefløiten-annonser i Morgenbladet og i Arbeiderforeningernes Blad

Christopher Daniel Grøndahl rykket inn disse to annonsene for sin diktsamling i hhv. Morgenbladet (stor og fullstendig versjon her) og Arbeiderforeningernes Blad (stor versjon her). Hele Syljufløiten er digitalisert her, med de tre musikknotene her.

Den 10. mai samme år står det også en annonse i Arbeiderforeningernes Blad, der heftet annonseres til foreningens medlemmer for 8 skilling uten noter og 18 skilling med noter.

Det er to ulike diktere som har bidratt til Syljufløiten. Først og fremst Christopher David Grøndahl, som ga ut boken, men det er en forfatter til som beskrives slik i forordet: «Jeg har anmodet en Arbeider om at give Bidrag til min Fløite; hans Sange ere mærkede paa Foden...» Denne andre dikteren er kun navngitt som Martin K–.

Det utloves i annonsene at det skal komme flere hefter, men det kom ikke flere enn dette første.

Hvem var Christopher David Grøndahl?
Forfatteren av de fleste diktene er Christopher David Grøndahl, født 21. juni 1812 i Christiania og død 29. mars 1879 i Larvik.

«Denne Grøndahl var meget begavet og ville gjerne studere, men foreldrenes små kår hindret ham og han kom som læregutt i trykkeriet hos sin fars tremenning boktrykker Christopher Grøndahl. Han giftet seg i 1842 med en enke, Else «Birgitte» Olsdatter som døde i 1852...» I 1856 flyttet han til Larvik og ble faktor og utgiver av Laurvigs Blad, som begynte å komme ut to ganger i uken høsten 1857. (Gjengitt etter Boktrykker Christopher Grøndahls etterkommere.)

Christopher David Grøndahl hadde imidlertid en langt mer spennende personlig historie enn som så. I 1849 var han medlem i Bogtrykkerforeningen af 1849, der han var en av de ledende menn. Dette var en svenneforening med formål «at forbinde nyttig samvirken med selskabelig omgang». Han satt i styret da foreningen annonserte etter aviser og bøker i Morgenbladet i 1850. Bogtrykkerforeningen ba i notisen forleggere og utgivere om å få tilsendt eksemplarer av bøker til sitt bibliotek, og Chr. Grøndahl jr. var en av underskriverne. Senere var han en av de første underskriverne av brevet som ble sendt til arbeidsgiverne i 1855, da typografene ønsket å forbedre tariffen de hadde inngått noen år tidligere. Han må med andre ord ha vært en av de viktigste lederne for typografene i hovedstaden frem til han flyttet til Larvik i 1856.

«Bogtrykkerforeningen af 1849» var kanskje en del av Haandværkssvendenes centralforening som ikke hadde et helt godt forhold til arbeiderforeningene, som var ledet av Marcus Thrane. Dette skinner litt igjennom i innledningen i Syljufløiten, der Grøndahl kritiserer Arbeiderpetitionen, som «thranittene» hadde sendt til Kong Oscar I, for å gå for langt. Videre så ærer han Halling, som ikke kan være andre enn pastor Halling, som drev Enerhaugens arbeidersamfunn i konkurranse med Thranes arbeiderforening.

For videre lesning om Bogtrykkerforeningen af 1849 og typografenes tariff vises til boken Guttenberg 1872-1873 (utgitt av Oslo grafiske fagforening 2012).

Om det tekniske
Boken er trykket i nettoformat 12,0 cm bredde og 20,8 cm høyde. Det er trykket to ark – det vil si at trykkformatet for formen har vært om lag 48 cm x 42 cm, eller noe i nærheten av A2 i våre dagers standardformat. På hvert ark har det vært åtte sider på hver side av arket – med to ark i boken blir det til sammen 32 sider. Boken er trykket i A. Th. Nissens Bogtrykkeri ved N. F. Axelsen. Axelsen var faktor i Nissens trykkeri og det var ikke uvanlig at dette ble nevnt på denne måten. Bøkene ble nok satt og trykket av svennene (og læreguttene), mens faktoren stod for kvaliteten av det hele.

Typografien i Syljufløiten er i tidstypisk gotisk drakt: brødteksten er fraktur, men diktenes titler satt med hva skriftstøperiene den gang kalte «gothisk», som ligger nær salig Johan Gutenbergs skrifttyper i hans Bibel-trykk. I dag kaller man denne skriftgruppen tekstur. Gothisk brukes også i en linje på tittelbladet, der vi samtidig finner et par linjer med fet fraktur. Hovedlinjen «Syljufløiten» er satt med en forsiret fraktur.

Det er bundet inn fire ark med musikknoter som er trykket på en side i format 20,8 cm x 22,5 cm. Disse arkene er brettet en gang slik at de får plass i den innbundne boken. Notearkene er trykket hos Werner & Comp. Bakerst i boken er det et grønt ark med innholdsfortegnelse, liste over trykkfeil og opplysninger om prisen for heftet. Det har vært en forside i samme farge, i det eksemplaret som finnes på Nasjonalbiblioteket er dette innbundet i boken. Boken ble gitt ut på eget forlag.

ENGLISH SUMMARY
Syljufløiten (English: rossignol; a flute made from a saule branch in springtime) is an early collection of poetry written by a worker in Norway, the printer Christopher David Grøndahl. He was at the time of publishing, 1851, active in an early trade union organization among print workers in Christiania (Oslo).


Først publisert 14.03.2017
Sist revidert 08.10.2017ARBEIDERDIKTEREN CHRISTOPHER DANIEL GRØNDAHL
Ifølge forfatter Arild Linneberg, som har skrevet bind 2 av Norsk litteraturkritikks historie (Universitetsforlaget 1992), som dekker årene 1848–1870, kan «boka regnes som den første samlinga dikt i Norge fra arbeiderhånd.»
Det skal i denne forbindelse kun kort nevnes at det allerede året før, i 1850, ble utgitt en sangbok av arbeiderforeningene (Arbeiderforeningernes Sangbog), der typografen Peter Wilhelm Bergh stod som utgiver. I denne boken er det ikke angitt forfattere og det er ikke greit å vite om det er Bergh eller andre som har skrevet diktene.

Syljufløiten er digitalisert. De tre musikknotene er samlet her.

NIELS EDVARD KILLI
er utdannet trykker, og er i dag sekretær i Fellesforbundet. Han har publisert en tekst om Syljufløiten i Typografiske Meddelelser nr. 1, 2017.